20. 2. 2019

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (jak je definován níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny. 

Správce údajů

Správcem údajů je společnost BSG Trading s.r.o., IČO: 037 38 141, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 236133, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3.

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se týkají (1) uživatelů našich internetových stránek a aplikací (dále jen „stránky“), (2) představitelů našich obchodních partnerů a klientů a (3) osob, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám. Tyto Informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zaměstnance, kteří vykonávají práci přímo pro společnost BSG Trading s.r.o.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují také kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak je využíváme, zpracováváme a chráníme, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme a práva, která Vám jako jednotlivci náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme. Rovněž zde uvádíme, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich opatření na ochranu soukromí a jak můžete uplatnit svá práva.

Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu; nebo v souvislosti s interakcemi s našimi obchodními partnery a klienty. Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo); 
 • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím ikony „Kontaktujte nás“ na našich stránkách.

Jak využíváme osobní údaje, které shromáždíme?

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;
 • v souladu s oznámením správce údajů o souborech cookie a propagaci, zasílání propagačních materiálů a jiných sdělení;
 • informování o speciálních akcích a nabídkách;
 • odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
 • provozování, hodnocení a zlepšování našeho podnikání;
 • ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;
 • vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a
 • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových norem, smluvních povinností a našich politik.

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:

 • Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro naše marketingové účely);
 • zajištění, že splníme povinnosti ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou;

Oprávněný zájem

Správce údajů může Vaše osobní údaje zpracovávat k určitému oprávněnému obchodnímu účelu, kterým může být:

 • zlepšení a personalizování našich služeb a sdělení ve prospěch našich klientů; 
 • zjištění podvodu a jeho zamezení; 
 • zvýšení bezpečnosti naší sítě a našich informačních systémů; 
 • lepší porozumění tomu, jak lidé vzájemně komunikují s našimi internetovými stránkami; 
 • přímý marketing; 
 • zasílání sdělení, o nichž se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá; 
 • určení účinnost propagačních kampaní a reklamy; 
 • výkon našich práv vůči Vám či našim klientům a obchodním partnerům; 
 • splnění smluvních povinností vůči našim klientům či obchodním partnerům.

Pokaždé, když budeme zpracovávat údaje k těmto účelům, zajistíme, abychom zachovali vysokou úroveň Vašich práv a tato práva zohlednili. Máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování a přejete-li si ji uplatnit, napište nám na info@bsgcleaning.cz. Mějte prosím na paměti, že pokud uplatníte své právo na námitku, může to mít vliv na naši schopnost poskytovat a dodávat Vám naše služby ve váš prospěch.

Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje?

Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a na dobu, která je potřebná pro účely, pro něž jsme je shromáždili. Různé právní předpisy mohou rovněž stanovit povinnosti, jež mohou vyžadovat, abychom různé údaje uchovávali po různá časová období.

Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje, která shromáždíme?

V našich systémech uchováváme shromážděné osobní údaje tak, aby byla umožněna Vaše identifikace nejvýše po dobu, která je potřebná s ohledem na účel, ke kterému byly Vaše osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány.

Tuto konkrétní dobu stanovíme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat uložené shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb; 
 • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše; a 
 • existenci konkrétních právních či smluvních povinností, které zpracování a související uchování činí na konkrétní časové období nezbytným.

Osobní údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů popsaných v těchto Informacích o zpracování osobních údajů nebo v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi.

Předávání osobních údajů do jiných zemí

Osobní údaje, které o Vás shromáždíme, můžeme předat i do zemí odlišných od země, v níž byly osobní údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, v níž jste osobní údaje původně poskytl(a). Jestliže budeme Vaše osobní údaje předávat do jiných zemí, budeme je chránit tak, jak je popsáno v těchto Informacích o zpracování osobních údajů, a takovéto přenosy osobních údajů budou v souladu s platnými právními předpisy.

Země, do kterých bychom mohli předávat Vaše osobní údaje, které o vás shromáždíme, se mohou nacházet:

 • v Evropské unii 
 • mimo Evropskou unii

Jestliže předáme osobní údaje z Evropské unie zemím nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, přenos proběhne na základě:

 • rozhodnutí Evropské komise o tom, že v této zemi je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; 
 • jiných povolených právních důvodů v případě, že takové rozhodnutí neexistuje, a to buď na základě (a) právně závazného a vymahatelného nástroje mezi veřejnými orgány či institucemi; (b) závazných podnikových pravidel; či (c) standardních smluvních doložek o ochraně údajů (dříve zvaných „vzorová smluvní doložky“) přijatých Komisí, atp.

Vaše práva a možnosti jakožto subjektu údajů

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy. 
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování. 
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával. 
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů. 
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat. 
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají. 
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení, na našich internetových stránkách, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Jak nás kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

BSG Trading s.r.o.

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

E-mail: info@bsgtrading.cz

Informace o souborech cookies a reklamě

 Když navštívíte naše internetové stránky (“stránky”), můžeme shromažďovat některé Vaše informace pomocí automatizovaných způsobů, jako jsou soubory cookies, webové majáky (web beacons) nebo záznamy (logy) webových serverů. Informace, které tímto způsobem můžeme shromažďovat, zahrnují Vaší IP adresu, unikátní identifikátor zařízení, vlastnosti prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, informace o aktivitě na našich stránkách, data a časy návštěv našich stránek a další uživatelské statistiky.

“Cookie” je soubor, který webové stránky posílají do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace prohlížeče návštěvníka nebo k uložení informací nebo nastavení v prohlížeči.

“Webový maják”, také známý jako internetový štítek, pixelový štítek nebo průhledný GIF, propojuje webové stránky na webové servery a jejich cookies a používá se pro přenos informací shromážděných prostřednictvím cookies zpět na webový server. Prostřednictvím těchto automatizovaných způsobů shromažďování můžeme získat “prokliková data”, které jsou záznamem odkazů a jiného obsahu, na který návštěvník klikne při prohlížení webové stránky.

Naše stránky mohou používat tyto druhy souborů cookies:

a) Technické cookies

 • Technické cookies jsou ty, které používáme výhradně s cílem “provést přenos komunikace na síti elektronických komunikací nebo do té míry, do jaké je to nutně nezbytné pro poskytovatele služby informační společnosti, o kterou smluvní strana nebo uživatel přímo požádal.”

b) Profilovací cookies 

 • Profilovací cookies jsou zaměřeny na vytvoření uživatelských profilů. Využívají se k zasílání reklamních sdělení ve shodě s preferencemi projevenými uživatelem během navigace ve webové aplikaci. S ohledem na vysoce invazivní povahu těchto souborů cookies vůči uživatelům ze soukromé sféry, místní a evropská legislativa vyžaduje, aby byli uživatelé náležitě informováni o jejich používání k tomu, aby mohli poskytnout svůj platný souhlas.

Jak shromažďujeme informace automatizovaným způsobem?

Během Vašeho klikání napříč našimi stránkami může být záznam Vaší aktivity zaznamenán a uchován. Rovněž propojujeme určité prvky informací, které shromáždíme automatizovanými způsoby, například informace o Vašem prohlížeči, s jinými informacemi, které jsme o Vás získali, abychom například věděli, zda jste otevřel(a) email, který jsme Vám poslali. Váš prohlížeč Vám může říct, jak být informován(a), když obdržíte určité druhy souborů cookies nebo jak určité druhy souborů cookies omezit nebo zablokovat. Váš prohlížeč Vám umožní soubory cookies zablokovat, avšak bez souborů cookies možná nebudete moci používat všechny prvky našich stránek. Před shromažďováním osobních údajů pomocí souborů cookies nebo podobným automatizovaným způsobem získáme Váš souhlas v rozsahu požadovaném právními předpisy.

Třetí strany poskytující aplikace, nástroje, widgety a plug-iny vyskytující se na našich stránkách, jako jsou nástroje sdílení sociálních médií, mohou také používat automatizované způsoby shromažďování informací týkajících se Vašich interakcí s těmito prvky. Tyto informace jsou sbírány přímo poskytovateli daných prvků a podléhají zásadám ochrany soukromí těchto poskytovatelů. Podle platného práva nejsme odpovědní za to, jakým způsobem tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.

V rozsahu požadovaném platným právem získáme před shromážděním informací použitím souborů cookies nebo podobným automatizovaným způsobem Váš souhlas.

Jak používáme informace, které shromažďujeme?

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies, webových majáků, pixelů, záznamů (logů) webových serverů a jiných automatizovaných způsobů používáme pro účely, jako jsou:

 • přizpůsobení našich stránek uživatelskému používání; 
 • poskytování obsahu šitého na míru uživatelským zájmům a způsobu, jakým naši uživatelé používají naše stránky; 
 • a správu našich stránek a jiných aspektů našeho podnikání.

Soubory cookies třetích stran

Na našich stránkách také využíváme analytické služby třetích stran, jako jsou Google Analytics. Tito poskytovatelé analýz, kteří spravují tyto služby, používají technologie, jako jsou soubory cookies, záznamy (logy) webových serverů a webové majáky, aby nám pomohli analyzovat, jakým způsobem používáte naše stránky. Informace shromážděné těmito způsoby (včetně IP adresy) mohou být zveřejněny těmto poskytovatelům analýz a dalším třetím stranám, které informace používají, například, k hodnocení používání našich stránek. Pokud se chcete dozvědět o těchto analytických službách více a o možnosti odhlásit se, navštivte, prosím, následující stránky:

Google Analytics: https://analytics.google.com

Profilování a zájmově orientovaná reklama Na našich stránkách můžeme shromažďovat informace o Vaší online aktivitě, abychom Vám poskytli reklamu o produktech a službách šitých na míru Vašim individuálním zájmům. Pro tento účel můžeme také získávat informace z webových stránek třetích stran, na kterých jsou zveřejněny naše reklamy.

Některé naše reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, protože využíváme reklamních sítí třetích stran. Prostřednictvím takových reklamních sítí můžeme zacílit naše odesílání zpráv prostřednictvím metod založených na demografii, zájmu, chování a kontextu. Prostřednictvím sítě reklam můžeme sledovat Vaše online aktivity v průběhu času shromažďováním informací automatizovanými způsoby, včetně použití souborů cookies třetích stran, záznamů (logů) webových serverů, pixelů a webových majáků. Reklamní sítě tyto informace používají k tomu, aby Vám zobrazily reklamy, které mohou být přizpůsobeny Vašim individuálním zájmům a předchozí aktivitě. Informace, které naše reklamní sítě mohou naším jménem shromažďovat, zahrnují údaje o vašich návštěvách webových stránek, které zveřejňují naše reklamy, jako jsou stránky nebo reklamy, které vidíte, a činnosti, které na webových stránkách uděláte. Toto shromažďování informací se uskutečňuje na našich stránkách, tak na stránkách třetích stran, které jsou součástí těchto reklamních sítí. Tento proces nám také pomáhá sledovat efektivitu našich marketingových snah.

Naše stránky nejsou vytvořeny tak, aby reagovaly na žádost prohlížečů “nesledovat”.

Informace shromážděné prostřednictvím plug-inů a widgetů třetích stran na našich stránkách (jako jsou informace vztahující se k vašemu používání nástrojů sdílení sociálních médií) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto plug-inů a widgetů. Tyto informace podléhají zásadám ochrany soukromí těchto poskytovatelů plug-in a widgetů, přičemž nejsme odpovědní za to, jakým způsobem tito poskytovatelé nakládají se získanými informacemi.

Odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran

Pro Vaši potřebu a informovanost, mohou naše stránky obsahovat odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi, které nespolupracují s naší společností. Tyto společnosti mají své vlastní zásady týkající se ochrany soukromí, které vám důrazně doporučujeme zvážit. Nejsme odpovědní za postupy jiných provozovatelů jakýchkoli stránek, aplikací nebo služeb v oblasti ochrany soukromí.

Aktualizace našich Informací o souborech cookies a reklamě

Tyto Informace o souborech cookies a reklamě (včetně jakýchkoliv příloh) jsou součástí našich Informací o zpracování osobních údajů a mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech ohledně ochrany soukromí a změny v právních předpisech. Ohledně významných změn Vás budeme informovat zveřejněním výrazného oznámení na našich stránkách s uvedením údaje o poslední aktualizaci v horní části oznámení.

Jak nás kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky k těmto informacím o souborech cookies a reklamě nebo pokud byste chtěl(a) uplatnit svá práva, můžete použít následujících kontaktů:

BSG Trading s.r.o.

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

E-mail: info@bsgcleaning.cz